ވިސްނާ ބަޔަކަށް މިއީ ވެސް ޢިބުރަތެކެވެ.

އިންސާނުން ފަދައިން ޖިންނީންވެސް ހެއްދެވުނީ ހަމައެކަނި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އެކަނި އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. އަޅުކަމުގެ ފުރަތަމަ މަހައްލަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެވެ. ކަންދެއްކުމަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރެއްވިގެން ނުވެއެވެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ ތިމާ ކަމެއްކުރާއިރު އޭގެ އެއްމެ...

އަމިއްލައަށް މަރުވެދާނަމޭ ހިތަށް އަރާނަމަ..

ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ، ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ވެފައިވާ ބައެއް ނޫނެެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހުރި ހާލަތުން އެހެން ޙާލަތަކަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރިއަސް، ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ހިނގައިދާނެއެވެ. މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ލާރި ހޯދައި...

ދިވެއްސަކަށް ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ

ދިވެހިބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކާން އެނގުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ދިވެހިވަންތަކަން އަންގައިދޭ ސިއްކައެވެ. ދިވެހިންގެ ބަހުރުވަ ތަކެއް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް، އެބަހުރުވަ ތަކުން ބަސްމޮށި އުޅުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނޭ...

ޝާއިރު އެވިދާޅުވަނީ ހަމަ ހެޔޮކޮށެވެ.

އޮތުން މޮޅު ކޮންމެ ވެރިކަމަކަށް... މަތިން ދެއްވާނެ ގަދަ ބާރެއް! ވޭތުވެ ދިޔަ މާޒީގެ ވާހަކަ ބާއްވާށެވެ. އަދު ޙާލަތާ މެދު ވިސްނާށެވެ. ނާޞިރުގެ ދައުރުން ފެށިގެން އަދާހަމައަށް ވެސް، ފެނިގެން ދަނީ އެންމެ...

ފާހާނާއިން ދުވާ ހަޑި ވަސް ކަނޑުވާލެވިދާނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ސައި ގިރާފައި ސައިގަތް ބޭގް އެއްލާނުލާ ބަހައްޓާށެވެ. އޮރެންޖު ނޮޅުމަށް ފަހު އޭގެ ތޮށި ވެސް ބަހައްޓާށެވެ. ކޮފީ މެޝިނުގައި ހުންނަ ކޮފީ ކުނޑިތައް ވެސް އެހެން ކަމަކަށް ރައްކާކޮށްލާށެވެ. މި ހުރިހާ އެއްޗަކީ...

އެންމެންނަށް މީރު ބަޓާ ޗިކަން އުފަންވީ ކިހިނެއް؟

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް މީރު އިންޑިއާގެ ރަހައަކީ ބަޓާ ޗިކަން އޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. މިއީ 1920ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި 'އަންޑިވައިޑެޑް އިންޑިއާ' ނުވަތަ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނަކީ ވަކި ދެ...