އަމިއްލައަށް މަރުވެދާނަމޭ ހިތަށް އަރާނަމަ..

ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ، ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ވެފައިވާ ބައެއް ނޫނެެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހުރި ހާލަތުން އެހެން ޙާލަތަކަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރިއަސް، ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ހިނގައިދާނެއެވެ. މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ލާރި ހޯދައި...

ޝާއިރު އެވިދާޅުވަނީ ހަމަ ހެޔޮކޮށެވެ.

އޮތުން މޮޅު ކޮންމެ ވެރިކަމަކަށް... މަތިން ދެއްވާނެ ގަދަ ބާރެއް! ވޭތުވެ ދިޔަ މާޒީގެ ވާހަކަ ބާއްވާށެވެ. އަދު ޙާލަތާ މެދު ވިސްނާށެވެ. ނާޞިރުގެ ދައުރުން ފެށިގެން އަދާހަމައަށް ވެސް، ފެނިގެން ދަނީ އެންމެ...