ފާހާނާއިން ދުވާ ހަޑި ވަސް ކަނޑުވާލެވިދާނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ސައި ގިރާފައި ސައިގަތް ބޭގް އެއްލާނުލާ ބަހައްޓާށެވެ. އޮރެންޖު ނޮޅުމަށް ފަހު އޭގެ ތޮށި ވެސް ބަހައްޓާށެވެ. ކޮފީ މެޝިނުގައި ހުންނަ ކޮފީ ކުނޑިތައް ވެސް އެހެން ކަމަކަށް ރައްކާކޮށްލާށެވެ. މި ހުރިހާ އެއްޗަކީ...

އެންމެންނަށް މީރު ބަޓާ ޗިކަން އުފަންވީ ކިހިނެއް؟

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް މީރު އިންޑިއާގެ ރަހައަކީ ބަޓާ ޗިކަން އޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. މިއީ 1920ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި 'އަންޑިވައިޑެޑް އިންޑިއާ' ނުވަތަ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނަކީ ވަކި ދެ...