ހޫނު ޚަބަރު

ކާށިތަކެއްގެ ތެރެއިން ކާށި ދޫ ކާށި ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

ކާއްޓަކީ ގުދުރަތީ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ކާށިހުނި، ކާށިކިރު، ކާށިތެޔޮ، ފަދަ ބައިތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ދިވެހި ރުކުގެ އެތުގައި އަޅާ މާތައް ބޮޑުވެ، ރުކުމާތައް ގޮބޮޅިއަށްވެ،...

ފައި ދާވާ ކަންތަކަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް

ދަލަކީ ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރާ ޒާތެއްގެ ލޮނު ފެނެކެވެ. ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގައިވެސް 2 މިލިއަން އާއި 4 މިލިއަންގެ އަދަދަކަށް 'ސްވެޓް ގްލޭންޑް' ތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ. ހަށިގަނޑުން ހިއްލާ ދާތައް...

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މިރޭ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ދެވަނަ ބުރުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އަށް ބަލާ އިރު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ 129،159 ވޯޓު ހޯއްދަވައިފައެވެ....

ގައްބަރޭ ހިމެނޭހެން އިތުރު ބަޔަކަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ދައުވާ ކޮށްފި

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ (ގައްބަރޭ) ހިމެނޭހެން އިތުރު ބަޔަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ދައުވާ...

ކާށިތަކެއްގެ ތެރެއިން ކާށި ދޫ ކާށި ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

ކާއްޓަކީ ގުދުރަތީ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ކާށިހުނި، ކާށިކިރު، ކާށިތެޔޮ، ފަދަ ބައިތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ދިވެހި ރުކުގެ އެތުގައި އަޅާ މާތައް ބޮޑުވެ، ރުކުމާތައް ގޮބޮޅިއަށްވެ،...

ފައި ދާވާ ކަންތަކަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް

ދަލަކީ ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރާ ޒާތެއްގެ ލޮނު ފެނެކެވެ. ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގައިވެސް 2 މިލިއަން އާއި 4 މިލިއަންގެ އަދަދަކަށް 'ސްވެޓް ގްލޭންޑް' ތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ. ހަށިގަނޑުން ހިއްލާ ދާތައް...

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މިރޭ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ދެވަނަ ބުރުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އަށް ބަލާ އިރު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ 129،159 ވޯޓު ހޯއްދަވައިފައެވެ....

ލުއި ޚަބަރު

ކާށިތަކެއްގެ ތެރެއިން ކާށި ދޫ ކާށި ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

ކާއްޓަކީ ގުދުރަތީ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ކާށިހުނި، ކާށިކިރު، ކާށިތެޔޮ، ފަދަ ބައިތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ދިވެހި ރުކުގެ އެތުގައި އަޅާ މާތައް ބޮޑުވެ، ރުކުމާތައް ގޮބޮޅިއަށްވެ،...

ފައި ދާވާ ކަންތަކަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް

ދަލަކީ ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރާ ޒާތެއްގެ ލޮނު ފެނެކެވެ. ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގައިވެސް 2 މިލިއަން އާއި 4 މިލިއަންގެ އަދަދަކަށް 'ސްވެޓް ގްލޭންޑް' ތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ. ހަށިގަނޑުން ހިއްލާ ދާތައް...

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މިރޭ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ދެވަނަ ބުރުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އަށް ބަލާ އިރު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ 129،159 ވޯޓު ހޯއްދަވައިފައެވެ....

ގައްބަރޭ ހިމެނޭހެން އިތުރު ބަޔަކަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ދައުވާ ކޮށްފި

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ (ގައްބަރޭ) ހިމެނޭހެން އިތުރު ބަޔަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ދައުވާ...

އެންމެ ކަމެއް ފެނުނަސް އެއީ ދެން ވާ ކަމެކެވެ.

ފަހު ޒަމާނަށް އެޅުނު އިރު، މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ޚިޔާލުވެސް ހުންނަނީ ދެން މާ އެހެންކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ތިމާ ހިތުން ތިމާ އަކީ އަލިފެއް ކަމުގައި ހީވާ މީހާވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ކުރު އަލިފެއް ފަދަ...

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް މަހްލޫފު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިފި

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަން މި ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ނިންމައިފިއެވެ. މީހާރު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމުގައި ހުންނެވީ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ...

ވިސްނާ ބަޔަކަށް މިއީ ވެސް ޢިބުރަތެކެވެ.

އިންސާނުން ފަދައިން ޖިންނީންވެސް ހެއްދެވުނީ ހަމައެކަނި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އެކަނި އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. އަޅުކަމުގެ ފުރަތަމަ މަހައްލަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެވެ. ކަންދެއްކުމަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރެއްވިގެން ނުވެއެވެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ ތިމާ ކަމެއްކުރާއިރު އޭގެ އެއްމެ...

އަމިއްލައަށް މަރުވެދާނަމޭ ހިތަށް އަރާނަމަ..

ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ، ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ވެފައިވާ ބައެއް ނޫނެެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހުރި ހާލަތުން އެހެން ޙާލަތަކަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރިއަސް، ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ހިނގައިދާނެއެވެ. މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ލާރި ހޯދައި...

ދިވެއްސަކަށް ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ

ދިވެހިބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކާން އެނގުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ދިވެހިވަންތަކަން އަންގައިދޭ ސިއްކައެވެ. ދިވެހިންގެ ބަހުރުވަ ތަކެއް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް، އެބަހުރުވަ ތަކުން ބަސްމޮށި އުޅުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނޭ...