ދިވެއްސަކަށް ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ

ދިވެހިބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކާން އެނގުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ދިވެހިވަންތަކަން އަންގައިދޭ ސިއްކައެވެ. ދިވެހިންގެ ބަހުރުވަ ތަކެއް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް، އެބަހުރުވަ ތަކުން ބަސްމޮށި އުޅުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނޭ...

ޝާއިރު އެވިދާޅުވަނީ ހަމަ ހެޔޮކޮށެވެ.

އޮތުން މޮޅު ކޮންމެ ވެރިކަމަކަށް... މަތިން ދެއްވާނެ ގަދަ ބާރެއް! ވޭތުވެ ދިޔަ މާޒީގެ ވާހަކަ ބާއްވާށެވެ. އަދު ޙާލަތާ މެދު ވިސްނާށެވެ. ނާޞިރުގެ ދައުރުން ފެށިގެން އަދާހަމައަށް ވެސް، ފެނިގެން ދަނީ އެންމެ...