ވިސްނާ ބަޔަކަށް މިއީ ވެސް ޢިބުރަތެކެވެ.

އިންސާނުން ފަދައިން ޖިންނީންވެސް ހެއްދެވުނީ ހަމައެކަނި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އެކަނި އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. އަޅުކަމުގެ ފުރަތަމަ މަހައްލަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެވެ. ކަންދެއްކުމަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރެއްވިގެން ނުވެއެވެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ ތިމާ ކަމެއްކުރާއިރު އޭގެ އެއްމެ...